Kérelem Benyújtása

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézményvezetőnél. 

A Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény Heves Vármegye ellátási területe: Heves Vármegye közigazgatási területének települései.

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt. Amennyiben a törvényes képviselő még csak ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az intézménybe III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező személyek vehetők fel, illetve a külön jogszabályban meghatározott, egyéb körülményeken alapuló, gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható azon személyek részére felvétel, akik rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.

A 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet előírása alapján bentlakásos intézményi elhelyezés előtt előgondozást kell végezni.

Az előgondozás keretében az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozás célja az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása. 

Az előgondozás során tájékoztatást nyújtanak a helyi szokásokról az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, megvizsgálják, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, felkészítik az intézményben élőket és dolgozókat az új lakó fogadására.

Az előgondozás alatt a helyszínen tájékozódnak az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánítanak arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, más ellátási forma igénybevételét javasolják.
Az előgondozás idején tájékoztatják az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, a házirendről, valamint a térítési díj várható mértékéről is

Az előgondozás során tapasztaltakat a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzítik. Ha az előgondozás folyamán igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlelnek a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy kezdeményezik, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, illetve indítványozzák a 3. § (2) bekezdése szerinti orvosi igazolásban, kórházi zárójelentésben foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától.

Szükség esetén segítséget nyújtanak az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörünkbe nem tartozó probléma megoldásához.

Az intézményvezető szóban és írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás során az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy átadja a megállapodás tervezetét, és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.

Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően szóban és írásban tájékoztatják az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.
Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új lakó felvételére csak a kórokozó-hordozásra irányuló három hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő- és bakteriológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor, valamint háziorvosi igazolással, hogy fél éven belül nem szenvedett fertőző betegségben.

Az intézményvezető a kérelem alapján végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

Az intézményvezető az igénybevevő házi orvosával közösen megállapítja a gondozási szükséglet mértékét a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete alapján, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem éri el a III. fokozatot, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybe vételének lehetőségéről.

Az intézményvezető döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Intézményünkbe benyújtott kérelem alapján, amennyiben az előgondozás után jogosultnak bizonyul a bentlakásos intézményi ellátásra, akkor várólistára kerül a kérelmező.

Intézményünk folyamatos teltházzal működik, üresedés esetén, a soron következő foglalhatja el a férőhelyet.

A benyújtandó dokumentumok:

  • Kérelem
  • Értékelő adatlap
  • Adatkezelési hozzájárulás az ellátásra várakozó részéről
  • Adatkezelési hozzájárulás a hozzátartozó részéről
  • Tájékoztató (az intézményi elhelyezést követő teendőkről)
  • Nyilatkozat (gyermekek adatairól)

 

A letöltött dokumentumokat, a kérelmen kívül, legyenek szívesek kétoldalasan kinyomtatni.

 

A nyomtatványokat kitöltve, aláírva - ( a kérelem  tartalmazza:  Nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez; I. Egészségi állapotra vonatkozó adatok; II. Jövedelemnyilatkozat – alá kell írni-; III. Vagyonnyilatkozat – alá kell írni - c. lapokat. Ezt egységesen kell kezelni, nem bontható meg. Ha a vagyonnyilatkozat nem kerül kitöltésre, kérem húzza át, írja alá.) -vissza kell juttatni az intézmény címére.

A kérelem mellé legyen szíves „Adatkezelési hozzájárulást” (kérelmező, és hozzátartozó részéről is) mellékelni, valamint tanukkal alátámasztani, mert annak hiányában a Kérelmet az intézmény nem tudja nyilvántartásba venni.

Kérem, olvassák el, és írják alá a „Tájékoztató az intézményi elhelyezést követő teendőkről” c. nyomtatványt, valamint a kérelmező nyilatkozzon a gyermekei adatairól a letölthető nyomtatványon.

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem
Értékelő adatlap
Adatkezelési hozzájárulás az ellátásravárakozó részére 
Adatkezelési tájékoztató - az ellátásra várakozó részére
Adatkezelési hozzájárulás a hozzátartozó, törvényes képviselő részére
Adatkezelési tájékoztató - a hozzátartozó,törvényes képviselő részére
Tájékoztató
az intézményi elhelyezést követő teendőkről
Nyilatkozat - (gyermekek adatairól)
Csatolandó dokumentumok
Kísérőlevél

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-fenyoliget.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.