Az idős emberek gondozása komplex szemléletet igényel, ahol a gondozás valamennyi elemét (fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, foglalkoztatás) együtt alkalmazzuk, maximálisan figyelembe véve a lakó egyéniségét, igényeit, kultúráját.


A teljes körű ellátás körében intézményünk biztosítja:

a napi ötszöri étkezést,
a szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátást,
a mentális gondozást
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti egészségügyi ellátást,
és a lakhatást.

Az intézményünk Csányi székhelyén két gondozási egységben, hatvani és zagyvaszántói telephelyén egy gondozási egységben, a Vámosgyörki telephelyén négy gondozási egységben nyújt ápolási-gondozási tevékenységét. A gondozási tevékenység keretein belül a lakók részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során a szociális, testi és szellemi állapotuknak megfelelő egyéni bánásmódban való részesítés keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkciók helyreállíthatók.
Az ápolási tevékenység keretein belül az intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő, és az otthon keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását végezzük. Az intézeti orvosi feladatokat heti 4-6 órában (ill. szükség szerint) a jogszabályban előírtnak megfelelően a székhelyen és a telephelyeken is a háziorvos látja el. Az egészségügyi állapot rendszeres ellenőrzése mellett tanácsot ad, gyógyszert rendel, szükség esetén egészségügyi szakellátásba utal. A szükséges szakorvosi ellátások igénybevételét az intézeti gépjárművekkel, valamint betegszállító segítségével oldjuk meg.
Gondoskodunk a napi 24 órás, vezető ápoló, vagy ápolási koordinátor irányítása melletti ápolói-gondozói felügyeletről.


 Mindezek mellett biztosított:

egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás,
személyi higiéné,
szükség szerinti ápolás,
szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás,
kórházi kezeléshez való hozzájutás,
Rendeletben meghatározott alap - gyógyszerkészlet (eseti és rendszeresen szedett gyógyszerek beszerzése), gyógyászati segédeszközök biztosítása 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján

A testi ápolás és gondozás azonban nem választható el élesen a mentálhigiénés gondozástól. A rászoruló lakóink részére havi 4 órában a székhelyen és a telephelyeken pszichiáter szakorvos tart vizitet.
Ezek mellett gyógytornászt alkalmazunk a székhely és a telephelyek mozgásterápiás feladatainak ellátására.


Kardinális célunknak tekintjük a tevékenységi körünkbe tartozó feladatok ellátását, melyet hatékony módszerek alkalmazásával, ellátottaink igényeit szem előtt tartva biztosítjuk.

Működésünk során folyamatosan arra törekszünk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden munkamozzanatát optimálisan összhangba hozzuk:
a szolgáltatásainkat igénybe vevők emberileg természetes, illetőleg szakmailag indokolt elvárásaival,
a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal, kiadott módszertani ajánlásokkal,
a törvényekkel, rendeletekkel, a fenntartói és hatósági előírásokkal, illetve egyéb előírásokkal,
a Szociális Munka Etikai Kódexével.

A mentálhigiénés ellátás keretein belül biztosítjuk:

a személyre szabott bánásmódot,
a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
a hitélet gyakorlásának feltételeit,
segíti, támogatja az Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Otthonunkban a lakók meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat tartunk, amelyek igazodnak az egyén korához, egészségi állapotához, képességeihez, valamint összhangban vannak az egyéni gondozási tervben foglaltakkal. Ezen belül terápiás és készségfejlesztő csoportok vannak, melyek kreatív, művészeti, mozgás, játékterápiából tevődnek össze. Ezek a foglalkozások lehetőséget adnak az értéktelenség érzésének, az izolációnak az elkerülésére, értelmet adnak a mindennapoknak, segítik megelőzni a testi és szellemi hanyatlást.

Állandó programjaink a teljesség igénye nélkül:

Egyéni és csoportos mozgásterápia
Kreatív kézműves foglalkozások
Teadélutánok
Ki-Mit-Tud?
Filmklub
Sportnap
Aroma-, fény-, és zeneterápiás foglalkozás
Nemzeti és egyházi ünnepeink megünneplése

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-fenyoliget.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.