ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

(Letölthető dokumentumok az oldal alján!)

Az intézményünk által nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézményvezetőnél.
A Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény ellátási területe: Heves megye közigazgatási területének települései.
Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt. Amennyiben a törvényes képviselő még csak ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.
Az intézménybe csak a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek vehetők fel, illetve a külön jogszabályban meghatározott, egyéb körülményeken alapuló, gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható azon személyek részére felvétel, akik rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.


A 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet előírása alapján bentlakásos intézményi elhelyezés előtt előgondozást kell végezni.
Az előgondozás keretében intézményünk gyakorlata szerint az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.
Az előgondozás célja az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása.
Az előgondozás során tájékoztatást nyújtunk a helyi szokásokról az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, megvizsgáljuk, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, felkészítjük az intézményben élőket és dolgozókat az új lakó fogadására.
Az előgondozás alatt a helyszínen tájékozódunk az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében képet kapunk arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, más ellátási forma igénybevételét javasoljuk.
Az előgondozás idején tájékoztatjuk az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, a házirendről, valamint a térítési díj várható mértékéről is.
    Az előgondozás során tapasztaltakat a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzítjük. Ha az előgondozás folyamán igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlelünk a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy kezdeményezzük, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, illetve indítványozzuk a 3. § (2) bekezdése szerinti orvosi igazolásban, kórházi zárójelentésben foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától.
Szükség esetén segítséget nyújtunk az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörünkbe nem tartozó probléma megoldásához.
A kérelem megérkezése után szóban és írásban tájékoztatjuk az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.
Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően szóban és írásban tájékoztatjuk az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.


Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új lakó felvételére csak a kórokozó-hordozásra irányuló három hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő- és bakteriológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor.
A kérelem alapján végezzük el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
Az intézményvezető az igénybe vevő házi orvosával közösen megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete alapján, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
Ha az idős otthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idős otthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybe vételének lehetőségéről.


A döntéséről írásban értesítjük az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetője által megállapított döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.


Letölthető dokumentumok:
(megnyitható/letölthető a szöveg mögötti ikonra kattintva!)

 

Tájékoztató 
 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ellátásra várakozók részére) 
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS (ellátásra várakozók részére) 
Nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátássigénybevételéhez 
Kérelem nyomtatványhoz csatolandó dokumentumok listája 
Értékelő adatlap